Ochrana oznamovatelů ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) zavedl vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) pro podávání, vyřizování a prošetřování oznámení ve smyslu tohoto Zákona. V rámci VOS může oznamovatel podat oznámení o některých porušeních práva, a to bez obavy z postihu a odvetných opatření.

Základní informace

§  Oznamovatelem může být fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblasti vymezené Zákonem.

§  Prací nebo jinou obdobnou činností ve smyslu Zákona se rozumí zejména:

- zaměstnání, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- výkon funkce člena voleného orgánu města

- odborná praxe, stáž

- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s městem, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

- ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost

§  Oznámení musí splňovat některý z definičních znaků stanovených Zákonem, tzn. musí jít o možné protiprávní jednání, které:

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 2. daně z příjmů právnických osob,

 3. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 4. ochrana spotřebitele,

 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikací

 7. ochrana životního prostředí,

 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních  systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

§  Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s nimi: Ing. Radmila Matalíková - projektová asistentka Elim Vsetín o.p.s.

Možnosti podání oznámení:

§  Písemně

- elektronicky na email ochrana.oznamovatele@elimvsetin.cz

- v listinné podobě v zalepené obálce označené „Pouze k rukám Ing. Radmile Matalíkové" na adresu: Elim Vsetín o.p.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

§  Ústně

§  Telefonicky na telefonní číslo +420 720 736 722

§  Osobně v kanceláři projektové asistentky dle vzájemné domluvy - Smetanova 1484, 5. patro, kancelář č. 602

Ústní oznámení jsou přijímána po vzájemné domluvě převážně v těchto časech:

Pondělí až pátek              8.00 - 11.30                       12.30 - 15.00

Elim Vsetín, o.p.s. vylučuje  dle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 171/2023 Sb. přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

centrálním oznamovacím systémem Ministerstva spravedlnosti ČR

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

 

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by