Azylový dům
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13 an. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Elim Vsetín, o.p.s.
IČ: 01955144
se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1203.
kontaktní e-mail: info@elimvsetin.cz
-dále jako „my" nebo „správce" nebo „organizace"-

 

Co je to osobní údaj a co znamená zpracování osobních údajů?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje - biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, můžeme od vás požadovat, dle charakteru sociální služby, následující osobní údaje:

Obecné osobní údaje:
• jméno a příjmení,
• adresu trvalého pobytu,
• rodné číslo/datum narození, věk.

Citlivé osobní údaje: údaje o zdravotním stavu.

V rámci sociálního šetření a poskytování sociálního poradenství mohou být dle specifik dané služby evidovány ještě i další osobní a citlivé údaje, které nám dobrovolně sdělíte.

 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít, a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše citlivé osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR, kdy je takové zpracování citlivých osobních údajů možné pro účely poskytování sociální péče.

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů? Máte právo na:

a) přístup k osobním údajům - na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo, abychom Vám sdělili:
i. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
ii. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
iii. jak dlouho budou uchovávány,
iv. komu budou zpřístupněny,
v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) přesnost - pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@elimvsetin.cz
nebo osobně:
• Azylový dům Elim a Noclehárna Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín,
• Terénní práce Elim a Denní centrum Elim, Rokytnice 413, 755 01 Vsetín,
• Noclehárna Rožnov, Denní centrum Rožnov, Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
• Sociální rehabilitace Elim, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

c) výmaz - Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
i. je už nepotřebujeme.
nebo
ii. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
iii. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
iv. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d) vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.

e) na omezení zpracování - Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@elimvsetin.cz nebo osobně

• Azylový dům Elim a Noclehárna Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín,
• Terénní práce Elim a Denní centrum Elim, Rokytnice 413, 755 01 Vsetín,
• Noclehárna Rožnov, Denní centrum Rožnov, Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
• Sociální rehabilitace Elim, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín.

 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

 

Kam se můžete obrátit, máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy? 

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@elimvsetin.cz
nebo osobně

• Azylový dům Elim a Noclehárna Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín,
• Terénní práce Elim a Denní centrum Elim, Rokytnice 413, 755 01 Vsetín,
• Noclehárna Rožnov, Denní centrum Rožnov, Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
• Sociální rehabilitace Elim, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.

 

Co dalšího bystě měli vědět?

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány žádným subjektům usazeným mimo území Evropské unie.

 

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by