AKTUÁLNÍ PROJEKTY


 

Zvýšení dostupnosti Denního centra Rožnov a Noclehárny Rožnov - na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011758
Program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Období realizace: 1. 5. 2019 - 30. 6. 2021

Předmětem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a materiálně technického vybavení sociálních služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny provozovaných organizací Elim Vsetín, o.p.s. v zařízeních v Rožnově pod Radhoštěm prostřednictvím nákupu osobního vozidla a nákupu vybavení (pračky a sušičky). Projekt přinese dopad na osoby, kterým jsou služby poskytovány a kterým bude zajištěna kvalitní pomoc uspokojující jejich sociální, materiální, duševní a duchovní potřeby.

Anotace projektu zde: 


 

Elim Vsetín kvalitně- Projekt "Elim Vsetín kvalitně" - je spolufinancován z ESF

Registrační číslo projektu:
 CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015272
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou
Období realizace: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a posílit udržitelnost sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s. prostřednictvím komplexního auditu nastavených procesů v organizaci z pohledu nezávislého odborníka, poskytnutím podpory týmům sociálních služeb a týmu klíčových sociálních pracovníků při reflexi výstupů auditu a následné implementaci změn. Dílčím cílem projektu je také podpora odborného rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Anotace projektu zde:


Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji - je spolufinancován z ESF

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 1/2020 - 3/2022

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Anotace projektu zde: 

 


 

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s." - na projekt je poskytována finanční podpora z EU
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009331
Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, sociální inkluze sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu azylového domu a noclehárny. Realizace projektu v konečném důsledku pozitivně ovlivní počet osob s důrazem na uspokojení jejich sociální, materiální, duševní i duchovní potřeby.

Anotace projektu zde:


 

UKONČENÉ PROJEKTY

 

Komplexní rozvoj a posílení kapacit pracovníků Elim Vsetín, o.p.s. - je spolufinancován z ESF
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Poskytnutí finanční podpory EU do výše: 1 839 580 Kč

Anotace projektu zde.

 


 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji - je spolufinancován z ESF
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita : 2.1 -Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 7/2016-6/2020

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
Období realizace: 7/2016 - 6/2020

Anotace projektu zde:

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by