AKTUÁLNÍ PROJEKTY


Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském Kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000107
Program: Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování
Investiční priorita: 2.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.
Období realizace: 1/2023 - 12/2026

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj 4 vybraných druhů sociálních služeb reagujících na zjištěné a identifikované potřeby z území Zlínského kraje do roku 2026, poskytované primárně v terénní a ambulantní formě.

Anotace projektu zde: 


 

Zvýšení dostupnosti Denního centra Rožnov a Noclehárny Rožnov - na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011758
Program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Období realizace: 1. 5. 2019 - 30. 6. 2021

Předmětem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a materiálně technického vybavení sociálních služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny provozovaných organizací Elim Vsetín, o.p.s. v zařízeních v Rožnově pod Radhoštěm prostřednictvím nákupu osobního vozidla a nákupu vybavení (pračky a sušičky). Projekt přinese dopad na osoby, kterým jsou služby poskytovány a kterým bude zajištěna kvalitní pomoc uspokojující jejich sociální, materiální, duševní a duchovní potřeby.

Anotace projektu zde: 


 

Elim Vsetín kvalitně- Projekt "Elim Vsetín kvalitně" - je spolufinancován z ESF

Registrační číslo projektu:
 CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015272
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou
Období realizace: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a posílit udržitelnost sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s. prostřednictvím komplexního auditu nastavených procesů v organizaci z pohledu nezávislého odborníka, poskytnutím podpory týmům sociálních služeb a týmu klíčových sociálních pracovníků při reflexi výstupů auditu a následné implementaci změn. Dílčím cílem projektu je také podpora odborného rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Anotace projektu zde:


 

 

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s." - na projekt je poskytována finanční podpora z EU
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009331
Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, sociální inkluze sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu azylového domu a noclehárny. Realizace projektu v konečném důsledku pozitivně ovlivní počet osob s důrazem na uspokojení jejich sociální, materiální, duševní i duchovní potřeby.

Anotace projektu zde:


 

UKONČENÉ PROJEKTY

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji - je spolufinancován z ESF

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 1/2020 - 3/2022

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Anotace projektu zde: 


Komplexní rozvoj a posílení kapacit pracovníků Elim Vsetín, o.p.s. - je spolufinancován z ESF
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Poskytnutí finanční podpory EU do výše: 1 839 580 Kč

Anotace projektu zde.

 


 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji - je spolufinancován z ESF
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita : 2.1 -Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 7/2016-6/2020

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
Období realizace: 7/2016 - 6/2020

Anotace projektu zde:

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by