ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ATLETICKÝ KLUB ELIM


Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13 an. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Elim Vsetín, o.p.s.
IČ: 01955144
se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
kontaktní e-mail: info@elimvsetin.cz
- dále jako „my" nebo „správce" nebo „organizace"-

 

Co je to osobní údaj a co znamená zpracování osobních údajů?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje - biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Obecné osobní údaje:
• jméno a příjmení,
• jméno a příjmení zákonných zástupců
• adresu pobytu,
• datum narození,
• rodné číslo
• telefonní číslo a e-mail,
• věk,
• zdravotní pojišťovna.

Citlivé osobní údaje z lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem členství v atletickém klubu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených výše je:
1) zákonná povinnost - §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen ZOPS)
2) oprávněný zájem správce (tj. vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.)


Jak dlouho budeme údaje uchovávat

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:
k) přístup k osobním údajům - na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo, abychom Vám sdělili:
i. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
ii. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
iii. jak dlouho budou uchovávány,
iv. komu budou zpřístupněny,
v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

l) přesnost - pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@elimvsetin.cz nebo osobně na adrese Smetanova 1484, Vsetín a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

m) výmaz - Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
i. je už nepotřebujeme.
nebo
ii. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
iii. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
iv. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

n) vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.

o) na omezení zpracování - Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@elimvsetin.cz nebo osobně Elim Vsetín, o.p.s., Smetanova 1484, Vsetín - 5. patro.

 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou předávány těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS"),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem

a) vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
b) identifikace na soutěžích,
c) žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@elimvsetin.cz nebo osobně na adrese Smetanova 1484, Vsetín a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.

 

Co dalšího bystě měli vědět?

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány žádným subjektům usazeným mimo území Evropské unie.

 

 

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by